Hírek

Hasznos tudnivalók a 2017 – 2018-as tanév művészeti tanfolyamairól
[2017-09-01]

5 éves képzések: • ZONGORA (klasszikus, jazz, blues, szórakoztató zene); • HEGEDŰ (klasszikus); • BRÁCSA (klasszikus); ...


Arhiv hírek

DVD

Népi mesterségek

„Szeretned kell azt, amit csinálsz, s akkor a legdurvább munka is alkotássá válik”  Gorkij

Iskolánk szakképzési programja azokat kívánja megszólítani, akik át akarják lényegíteni életüket munkájuk szeretetével, akik belső indíttatást éreznek a hagyományos népi mesterségek elsajátítására, mivel sejtik ezek művelésében rejlő szépséget és örömet, akik megtapasztalni kívánják a szabad alkotás és önkifejezés általi kiteljesedés lélekemelő élményét, a népi motívumvilágba kódolt misztériumok és a kétkezi munka beavatási erejét.

A szakképzési program opcionálisan választható vállalkozói részképzési moduljai révén megválaszolja azon jogos korszerű igényt is, hogy a szaktudás társuljon életképes vállalkozói szemlélettel, amely birtokában a mai érvényesülési, piac- és versenyviszonyok közepette is, itthon megmaradni, tudását fenntartható módon gyümölcsöztetni, elhivatottan átörökíteni, fejlődni és példát mutatni képes mesteremberek szintjére képezze diákjait. Ennek szellemében valósulhat csak meg a székely népi tudás, a regionálisan jellemző szellemi és anyagi örökség megőrzése és annak bizonyítása, hogy a hagyományos értékek mind a jelen, mind a jövő korok társadalmai számára nem csak üzenettel bírnak, hanem a fejlődés és felemelkedés alapvető pillérei lehetnek.

Fafaragás, székelykapu faragás, fenyőfa székelykapu készítés

A fa, a maga természetességében, sajátságos sokféleségben megmutatkozó anyagi mivoltában, ősidőktől fogva megihlette az embert, páratlanul gyönyörű és változatosságában teljességigényű forma és motívumvilágot hívogatva elő az emberi lélek mélységes bugyraiból.

A székely lelkületű ember régen is, és ma is, előszeretettel nyúl a faanyagban rejlő lehetőségek tárházához, amikor kaput, kerítést épít. A kapu a székely ember háztájának egyik legmarkánsabban szimbolikus jelentőségű eleme, a külső és belső világának találkozási pontja, itt zajlik jelképesen a világok párbeszéde, a teljesség láthatóságában itt tükröződik helyileg általános és örökérvényű egyezményes szimbólumok által a külsőben a belső, a belsőben a külső, mágikus erejű rá-, és visszahatással.

Az egyes tájegységeken más és más fafajták kínálkoztak felhasználásra, más és más formai szimbolika érvényesül helyi köztudati vonatkozásban, ezért egyértelműen különböznek a helyileg hagyományos kapukészítési módozatok, eltérő kapuformákkal találkozunk tájegységenként.

Csík, Gyergyó és Kászon székekben a fűrészelt és áttöréses fenyőfa kapuk minősülnek hagyományosnak, a faragott kapuk Udvarhely vidékén jellemzőek hagyományos módon.

Iskolánk keretében a fafaragás szak nem csak magas fokú technikai tudásról szól, hanem a hagyományok tiszteletben tartásának jegyében ösztönzést ad és lehetőséget kínál az egyes tájegységeken jellemző kapufajták elemeinek, forma és mintavilágának beható megismerésére.

Ilyen összefüggésben tudatosítani kívánjuk diákjainkban a települések hagyományos, néprajzi vonatkozású arculatának tekintetében a megőrzésben való felelősségteljes együttműködés imperatív szükségességét, időszerűségét. Napjainkban mindez fokozott jelentőséggel bír, mivel a faragott kapuk gyorsütemű térhódítása zajlik olyan térségekben is, ahol ezeknek nem lenne hagyományos értelmezésű létjogosultsága, ugyanakkor kiszorulnak a hasonlóan impozáns, de külsőségekben vizuálisan kevésbé látványos formavilágú fenyőfa kapuk az ősi életterükről.

Ácsképzés

Iskolánkban az ácsképzés keretében nem csak szakmát tanítunk, hanem a helyi népi építkezés tájegységek szerinti jellegéről, a csíki, gyergyói, udvarhelyszéki, kászoni és gyimesi tájegységekre jellemző sajátos építkezési formák és motívumok szimbolikus világáról való tudást hagyományozzuk át.

A képzés során diákjaink beavatást nyernek a vidékünkön jellegzetes lakóházak, kerítések, kapuk, kutak, csűrös istállók és egyéb gazdasági épületek fából való elkészítésének hagyományos technikáiba, különböző stíluselemek ismeretébe. Tanulhatnak merevgerezdes összedolgozásokat, farkasfogas ácsolást, elsajátíthatják deszkaborítások, deszkabetétek, egyes, jelképes tartalmakat hordozó épületelemek, épülethomlokzatok elkészítési gyakorlatát, dránica és zsindelypattintási fortélyokat, bizonyos tornác és oszlopzat kialakítási módozatokat.

Ugyanakkor diákjainknak lehetőséget biztosítunk arra is, hogy beható gyakorlati jártasságot szerezzenek a modern építkezésben alkalmazott ácstechikák területén, megismerkedve a fa alapú, modern építkezéseknél használatos eszközök, gépek használatának módozataival is.

Asztalos képzés

Napjainkban a népi bútordarabok felértékelődésének lehetünk tanúi, határozott igény mutatkozik a magas fokú szakmai igényességgel kivitelezett kézműves bútorok iránt. A népi lakberendezési elemek helyet kapnak a modern otthonokban is. Jelenleg a világ minden táján a hagyományos értékek iránt elkötelezett családok otthonaiban a népi stílusú, kézműves bútorok növekvő értéket képviselnek, használatuk révén tanúbizonyosságot téve mindenkori teljes értékű funkcionalitásukról, páratlan szépségükről, rendkívüli otthonosságukról, illetve a hozzájuk fűződő, az általuk megnyilvánuló eszmei tartalmak értékének örökérvényűségéről.

Iskolánk keretében működő asztalos képzés életre kívánja kelteni a bútorkészítés tájegységenként jellemző hagyományos tudásanyagát, amelyet a közelmúltban a szerteágazó modern bútorkészítési technológiák és az ezeken alapuló iparágak bár különböző mértékben kiszorítottak életteréről, mégsem tudták helyettesíteni sajátos szépségében rejlő varázsát, darabjainak formavilági és kivitelezési egyediségét.

Képzésünket olyan érdeklődőknek ajánljuk, akik a famegmunkálás területén késztetést éreznek magukban a minőségi kézműves munkára, új alapokra kívánva helyezni a hagyományos bútorkészítés és egyéb fa alapanyagú használati tárgyak készítésének művészetét, az életképességen túlmutatóan versenyképessé tenni a hagyományos értelemben vett asztalos szakmát a mai technológiai és értékesítési viszonyok közepette.

Bútorfestés

A festett bútorok önmagukban is otthonteremtő hangulatot árasztanak, páratlan módon képesek megidézni otthonainkban a természeti környezet, a virágok tüneményes szépségét, organikus forma és színviláguk által a láthatatlan dimenziók csodáit.

Ennek fényében érthetőek azon esetenkénti késztetések, amelyek e rendhagyó népi művészet kincsestárának hagyományos sajátosságaitól eltérő, néprajzi összefüggéseiből kiragadott, szabad értelmezésére, motívum és formavilágának kevésbé koherens használati lehetőségére irányulnak.

Iskolánk bútorfestés szakosztálya tanulási, kibontakozási lehetőséget nyújt mindazoknak, akiket elvarázsolt valamilyen vonatkozásában a bútorfestés művészete és megismerni szeretnék nem csak a technikákat, hanem a technikák mögött, a néprajzilag sajátos tartalmakat hordozó motívum világot, ennek hagyományos alkalmazási gyakorlatát, a hitelesség, a hagyományos értelmezések iránti elkötelezettség szellemében. Minden korban, a hagyományos tartalomvilágba való szerves beágyazódottság hordozta a népművészeti termékek valós értékét, hosszú távon az egyre felvilágosultabb és igényesebb kereslet csak a hiteles, hagyományhű népművészeti ágazatoknak ígér létjogosultságot, eszmei fenntarthatóságot és nem utolsó sorban mindezek alapján, versenyképességet a mára és a jövőre nézve is.

Kerámia

A népi kultúrában a földdel, a természettel való szimbiózis egy másik alapvetően gyakorlati és ugyanakkor messzemenően szimbolikus aktusa a kerámia edények készítésének mestersége, művészete.

Az agyag átlényegül a szeretetteljesen simítgató, formázó kezek alatt és a tűz elemében való megmártózás, majd a színek és minták varázslatos világában történő átalakulás után, készen áll egy másfajta rendeltetés beteljesítésére, a hasznosság és a szépség együttesen tápláló minőségének képviseletére.

A Népiskola műhelyeiben a kerámia szakon tanulók megtanulhatják, megtapasztalhatják az agyag megmunkálásának, kiképezésének szerteágazó technikai lehetőségeit, egy minden korosztály számára bejárható gyakorlati képzés minden szinten kielégítő eszköztárának örömteljes haszonélvezeti esélyeivel élve.

Székely népviselet készítés

Az utóbbi évek nemzeti öntudatra ébredésének egyik fő megnyilvánulása a népviselet reneszánszának felismerhetősége. Egyre többen öltik magukra őseik viseletét és az „Ezer székelyleány találkozó”-nak is évről évre népesebb tömege érkezik a mágikus erőkkel telített Somlyói Nyeregbe.

Szaporodnak a székelyruhás esküvők, keresztelők, kortárs találkozók.

Ennek az örvendetes igénynek a hiteles kiszolgálására nem elég a regionális jellemzők ismérve, valamennyi település sajátosságát is üdvös ismerni.

A Népiskola keretében, a Székely népviselet készítés szakon, lehetőség nyílik az egyes helyi székely viseletek varrótűvel való elkészítési technikáinak megtanulására, a varrógéppel történő szinte valamennyi öltéstechnikának és a helyi specifikus összeállítási módozatok elsajátítására, a viselethez tartozó varrt csipkék, apró hímzések illetve a mai használatnak megfeleltetett olyan kiegészítők, mint a hátizsák, kézi szatyor, vállkendő elkészítési lehetőségeinek megismerésére.

Szövés-varrás

A szövés és a varrás népi művészete egykor nem csak a háziasszonyi, de a női minőség elmaradhatatlan összetevője is volt egyben. Mára, a valamikori általánosan elterjedt gyakorlata nagymértékben kikopott a mindennapokból, e mesterségek kézműves művelőinek száma sem elégíti ki maradéktalanul a megújulási tendenciákat mutató keresletet. A nagyipari technológiák mennyiségileg messze lehengerelték a kézi szőttes és kézi varrottas, illetve kézzel varrott használati darabok piacát és felhasználási területét, ellenben nem tudták helyettesíteni sokféle vonatkozásban ezek minőségi, esztétikai és szellemiségi jellegzetességeit.

A mai korok lányainak, asszonyainak a szövés, varrás mesterségének elsajátítása által lehetősége nyílik olyan egyedi, mesterfokon kivitelezett lakberendezési és ruházkodási darabok előállítására, amelyek révén messzemenően érzékeltethető a kézi munka látványának otthonteremtő, átszellemítő mágikus térereje. Önmagában az elkészítés, az öltöztetés mozzanata által megvalósul az adakozás, az önátadás legmélyebb értelemben vehető magasztos gesztusának szépség általi kifejeződése.

A Népiskola szövés-varrás szakja, a nagyon gyakorlatias, de ugyanakkor szerteágazó használati igény szerint a funkcionális, hobby szintű képzéstől, a művészi kibontakozás irányába mutató, néprajzi értelemben vett komplex mintaismeretet is tartalmazó, magas szintű szakképzésnek megfelelő szövési és varrási szakismeretek elsajátításának lehetőségét kínálja.

Nemezelés

Az ősori magyar népek sajátos életvitelének távlatából kíséri népünket a nemezelés páratlan művészete. A gyapjú sokrétű felhasználására vonatkozó kollektív népi tudás a mában is jogosan nevezhető művészetnek, mivel laikus sejtéseken messze túlmutató, sajátosan gazdag technikai, technológiai tudástárral rendelkezik, nem beszélve fantáziadús mintavilágáról, az ősi népi motívumok, az ősi tárgyi valóságot képviselő darabok átmentési lehetőséget kínáló szakmai fogalomköréről.

A Népiskola gazdag tudásanyagot kínál a nemezelés iránt bármilyen jellegű indíttatással rendelkezők számára, továbbá távlatot kínál e páratlan mesterségben rejlő modern lehetőségek előrevetítéséhez, az egyéni preferenciákat kiteljesíteni, saját képzeletvilágukat technikai határok nélkül kibontakoztatni vágyó alkotók számára is.

Gyöngyfűzés

A női szépség minden korban és minden kultúrában más és más értelmezést kapott és kap mindmáig, ezzel együtt mindig és mindenhol összekapcsolódott a tárgyi megjeleníthetőség, a kifejeződési lehetőségek eszközeivel.

A nők legbensőbb, sajátos és egyedi önvalójuk által ihletve, maguk állították elő a szépítkezésre használt apró tárgyakat, bizonyos kollektív kulturális mintavilágból és az ehhez rendelődő színvilágból táplálkozva.

A gyöngyfűzés önmagában is külön létjogosultsággal bíró szakágat képvisel iskolánkban, mivel oktatásának többéves tapasztalata intenzív fejlődési pályára állította és művészeti igényű tevékenységgé lényegítette át e nagy technikai és esztétikai kivitelezési változatosságnak teret engedő, mégis az egyszerűségében varázslatos, mindenki számára hozzáférhető, egyszerre hagyományos és modern mesterséget.